Công ty Cổ phần Parosy - Khu công nghiệp Duyên Thái
Công trình Công ty Cổ phần Parosy - Khu công nghiệp Duyên Thái